Arvot, riskit ja maine motivoivat vastuulliseen sijoittamiseen Suomessa

Tiedote 29.1.2020

Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa suosiotaan suomalaisella sijoitusalalla. Näin kertoo Vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsif ry:n jäsenilleen tekemä markkinaselvitys, jonka tulokset julkaistiin tänään. Finsfin jäsenkunta koostuu Suomen sijoitusalan merkittävimmistä toimijoista, joiden yhteenlaskettavan sijoitusvarallisuuden määrä on yli 530 miljardia euroa. Vastuullisella sijoittamisella voidaan vaikuttaa muun muassa kestävän kehityksen edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Markkinaselvityksen mukaan arvot sekä riskien- ja maineenhallinta ovat tärkeimmät vastuullisen sijoittamisen motiivit suomalaisella sijoitusalalla. Muita merkittäviä syitä ovat vaikuttavuus, kestävä kehitys ja sidosryhmien kiinnostus. Vastuullisen sijoittamisen rooli on kasvussa niin vastaajaorganisaatioiden omassa sijoitustoiminnassa kuin globaalisti.

Vaikka vastuullisen sijoittamisen hyödyt toteutuvat yleensä vasta pitkällä aikavälillä, selvityksen vastaajaorganisaatioista 87 % koki vastuullisesta sijoittamisesta olevan hyötyä. Vastaajaorganisaatioiden kokemat merkittävimmät hyödyt vastuullisesta sijoittamisesta olivat parempi tuotto-riskisuhde, sijoitusprosessien kehittyminen, maineenhallinta ja asiakastyytyväisyys. Vastuullisen sijoittamisen keskeisimmiksi haasteiksi vastaajaorganisaatiot indikoivat yhteisten mittareiden puutteen sekä vastuullisuusdatan laadun ja puutteen.

ESG -integrointi (Environmental, Social, Governance -tekijät) on vastaajaorganisaatioiden yleisin vastuullisen sijoittamisen lähestymistapa. Poissulkeminen on toiseksi yleisin. Tulokset ovat samansuuntaisia monen muun Euroopan maan kanssa. ESG-integrointi, suosiminen ja vaikuttavuussijoittaminen ovat kasvaneet eniten vuoteen 2017 verrattaessa. Vuonna 2019 Suomessa jo noin 40 % sijoitusalan organisaatioista toteutti vaikuttavuussijoittamista, mikä on 10 % enemmän kuin vuonna 2017. Vaikuttavuussijoittaminen on ollut vahvassa kasvussa globaalisti lähivuosina.

Vastuullinen sijoittaminen on saavuttanut strategisen aseman yhä useammassa vastaajaorganisaatiossa. Yleisin vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta vastaava taho on hallitus.

Lue lisää: Vastuullisen sijoittamisen markkinaselvitys 2019


Lisätietoa:

Leila Räsänen                                         Anna Hyrske
toiminnan koordinaattori                      hallituksen jäsen
044 5966302                                            040 0271371
leila.rasanen@finsif.fi
FINSIF                                                        FINSIF