EU siirtyy vihreämpään aikakauteen; uudet asetukset auttavat sijoittamaan kestävästi

Samaan aikaan kun maailma yrittää selviytyä COVID-19-pandemiasta, viranomaiset valmistelevat siirtymistä vihreämpään aikakauteen. EU-komission mukaan julkiset varat eivät riitä EU:n kestävyystavoitteiden saavuttamiseen ja siksi komissio haluaa lisäksi suunnata 1000 miljardia euroa vihreisiin investointeihin. Rahoitusmarkkinoilla on näin keskeinen rooli siirtymävaiheen toteuttamisessa.

Jatkossa rahastosijoittajille tarjotaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä EU-standardien mukainen tietopaketti, joka sisältää kestävään sijoittamiseen liittyvää tietoa. Tänä vuonna voimaan astuva Tiedonantoasetus velvoittaa rahastonhoitajat huomioimaan työssään kestävyysriskit ja kestävyystekijät sekä tiedottamaan uusista käytännöistä vuoden 2021 aikana. Vuosina 2022 ja 2023 otetaan käyttöön Taksonomia-asetus, joka määrittelee, mitä voidaan pitää kestävänä tai ”vihreänä”.

Milloin säännöstö otetaan käyttöön?

Uusi säännöstö astuu voimaan porrastetusti. Tiedonantoasetus on voimassa 10.3.2021 alkaen, mistä lähtien rahastonhoitajien tulee tiedottaa yleisellä tasolla siitä, miten kestävyysaspektit huomioidaan heidän työssään. Hieman myöhemmin, 1.1.2022 alkaen, astuvat voimaan yksityiskohtaisemmat tason 2 RTS (Regulatory Technical Standards) -säännöt. Tällöin rahastonhoitajien tulee pystyä antamaan tarkempia tietoja koskien muun muassa hiilidioksidipäästöjä, ongelmajätettä, veden käyttöä sekä mahdollisia rikkomuksia kansainvälisiä sopimuksia vastaan, esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin liittyen.

Taksonomia-asetus määrittelee mikä on ympäristön kannalta kestävää ja auttaa arvioimaan, missä määrin yksittäinen sijoitus on ympäristön kannalta kestävä. Taksonomia perustuu seuraavan kuuteen ympäristötavoitteeseen:

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • Siirtyminen kiertotalouteen
  • Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Taksonomia astuu voimaan porrastetusti tammikuusta 2022 alkaen. Tämän jälkeen rahastosijoittajat voivat nähdä, kuinka suuri osuus rahaston sijoituksista tukee jotain yllä mainituista tavoitteista.

Sijoitustuotteiden merkinnöillä selkeyttä vastuullisuuteen?

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, Tiedonantosäädöksen (Artikla 8-tuotteet) ovat ”vaaleanvihreitä”, ja rahastot, joiden tavoitteena on kestävä sijoittaminen, (Artikla 9-tuotteet) ovat ”tummanvihreitä”.  Lisäksi markkoinoilla on esim. Joutsen-merkin tapaisia ympäristömerkintöjä joiden tavoitteena on auttaa sijoittajaa valitsemaan vastuullisemman rahaston.

Vuoden 2021 maailman talousfoorumin riskiraportin (World Economic Forum World Risk Report) mukaan ilmastoriskit lukeutuvat sekä todennäköisyydeltään että suuruusluokaltaan maailman hälyttävimpiin riskeihin. Siksi pidämme myönteisenä asiana, että myös rahoitusala on mukana vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Anna-Stina Wiklund, Sustainability Manager, Ålandsbanken Fund Management sekä Finsifin hallituksen jäsen

Tiedonantoasetus: Asetus [EU] 2019/2088 annettu marraskuussa 2019. Tiedonantoasetus säätelee muun muassa sitä, miten rahastoyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja rahoitusneuvojien tulee tiedottaa sijoittajille ja asiakkaille ESG-tekijöistä.

Taksonomia-asetus: Kesäkuussa 2020 annettiin taksonomia-asetus (asetus [EU] 2020/852), jonka sisältämät säännöt auttavat arvioimaan taloudellisen toiminnan kestävyyttä. Ensimmäisessä vaiheessa taksonomia koskee ilmastonmuutoksia ja laajentuu toisessa vaiheessa koskemaan myös vesivarojen ja merten luonnonvarojen käyttöä ja suojelua, kiertotalouteen siirtymistä, ympäristön pilaantumista ja biologista monimuotoisuutta.

RTS (Regulatory Technical Standard) taso 2: Tiedonantoasetukseen perustuva tekninen erittely raportoitavista asioista.  Tiedonantoasetus sääntelee tiedonantoa yleisellä tasolla (taso 1), ja tekninen erittely sääntelee tiedonantoa yksityiskohtaisemmin (taso 2).

Joutsenmerkki: Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkintä, joka perustettiin vuona 1989. Joutsenmerkin saaneiden tuotteiden ympäristövaikutukset on kartoitettu koko tuotteen elinkaaren ajalta, raaka-aineesta jätteeksi. Joutsenmerkin myöntäminen asettaa tuotteille myös toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia.