Laadukas vastuullisuusraportointi on vastuullisen sijoittamisen edellytys

Kuva: Alma Talent, Meeti Utti

Yhä useammin vastuullisen sijoittamisen motiivi on taloudellinen. Vastuulliset sijoituskohteet luovat edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle. Vastuullisuusraportointi tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden arvioida yrityksen sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Lähtökohtaisesti sijoittajat haluavat sijoituksilleen hyvää tuottoa, mutta yhä useampi sijoittaja haluaa sijoittaa myös vastuullisesti. Tavoitteena voi olla vaikkapa maapallon säilyttäminen elinkelpoisena tuleville sukupolville tai sosiaalisen tasa-arvoisuuden lisääminen. Yhä useammin vastuullisen sijoittamisen motiivi on kuitenkin taloudellinen. Vastuullinen liiketoiminta on taloudellisesti menestyvän liiketoiminnan perusta.

Sijoittajaa kiinnostaa vastuullisuuden vaikutus tuleviin tuottoihin
Megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja globalisaatio, ohjaavat sijoituskohteiden valintaa. Rajoittavatko ne yrityksen liiketoimintamahdollisuuksia vai tarjoavatko ne uusia mahdollisuuksia kilpailuedun synnyttämiseen?

ESG-tekijät (Environmental, Social ja Governance) eli yrityksen ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hyvä hallintotapa mittaavat yrityksen vastuullisuutta. Vastuullisen sijoittamisen osalta arvioidaan ESG-tekijöiden vaikutusta yrityksen tuottoihin suhteessa riskeihin.

Menestyvä yritys voi sisältää niin suuria ESG-riskejä, ettei siihen kannata pitkällä tähtäimellä sijoittaa. Toisaalta yrityksessä voi olla paljon potentiaalia, jota markkinoilla ei ole vielä havaittu. Tällaisen yrityksen osalta mahdollisuus arvonnousuun on suurempi. ESG-analyysit auttavat sijoittajaa arvioimaan vastuullisuuden taloudellisia vaikutuksia: sekä riskejä että liiketoiminta- ja tuottomahdollisuuksia.

Monet palveluntarjoajat laativat ESG-reittauksia, joita myydään eteenpäin, yleensä suurille instituutiosijoittajille. ESG-reittausta voi ajatella tietynlaisena vastuullisuuden keskiarvona, tietynlaisena kouluarvosanana. Sijoitusyhtiöt hyödyntävät ESG-reittauksia ja omia analyysejaan ja rakentavat sijoitustuotteita, kuten rahastoja, näiden pohjalta.

Vastuullisuusraporttien luotettavuus korostuu
Luotettava ja laadukas vastuullisuusraportointi on vastuullisen sijoittamisen edellytys. Suurille yrityksille vastuullisuusraportointi on jo arkipäivää, mutta nekin ovat riippuvaisia omasta toimitusketjustaan. Raportoinnin paine valuu alas yhä pienempiin yrityksiin.

Kattava vastuullisuusraportointi on ESG-reittausten ja ESG-rahastojen perusta. Käsitykseni mukaan suomalaiseen vastuullisuusraportointiin luotetaan, eikä yritysten epäillä julkaisevan tahallisesti väärää tietoa. Se, mitä jätetään raportoimatta, onkin eri asia. Raportoinnin luotettavuuden merkitys kasvaa kansainvälistymisen myötä, ja näin myös vastuullisuusraportoinnin varmentamisen merkitys korostuu. Vastuullisuusraportoinnin haasteet, kuten tietojen vertailtavuus, mittareiden yhdenmukaisuus ja raportointilaajuuden rajoitteet, ovat hyvin tiedossa. ESG-analyysi auttaa erottelemaan tulevaisuuden voittajat häviäjistä, mutta se edellyttää laadukasta ja luotettavaa vastuullisuusraportointia.

Lainsäädäntö vahvistaa vastuullista sijoittamista
Valmisteilla on EU:n kestävän rahoituksen lakipaketti. Sen tavoite on siirtää rahavirtoja saastuttavista ja lyhytnäköisistä sijoituksista kohti kestävämpiä, ympäristöystävällisempiä ja pitkäjänteisempiä sijoituksia. Samalla pyritään vahvistamaan vastuullisuusraportoinnin merkitystä ja löytämään ratkaisuja sen haasteisiin.

Hanna Silvola
KTT, apulaisprofessori Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullisuusraportointia ja vastuullista sijoittamista Hankenin kauppakorkeakoulussa sekä yrityselämän asiantuntijoille liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Häneltä on tullut lukuisia julkaisuja kansainvälisissä tiedelehdissä ja hän on toinen Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin -kirjan (Alma Talent, 2019) kirjoittajista. Silvola on opettanut London School of Economicsissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa. Hanna Silvola edustaa Hankenia vastuullisuusraportointikilpailun tuomaristossa.

Lisätietoa kilpailusta löydät täältä & mukaan 15.11 järjestettävään vastuullisuusraportointikilpailun tulostilaisuuteen pääset tapahtumasivulta.