Lisääkö tieto vastuullisen sijoittamisen tuskaa?- Pohtii Antti, uusi Finsifin hallituksen jäsen

Nimeni on Antti Malava ja työskentelen Danske Bankissa vetäen vastuullisen sijoittamisen tutkimusta ja analytiikkaa osana 20 hengen pohjoismaista vastuullisen sijoittamisen tiimiämme. Olen innoissani tullessani valituksi Finsifin hallitukseen vuodelle 2022. Pyrin tuomaan toimintaan lisäarvoa ponnistaen niistä kriittisen, systeemisen tarkastelun oivalluksista, joita työskentely ESG-datan ja analytiikan parissa on minulle opettanut. Pohdin tässä blogissa vastuullista sijoittamista ja avaan ajatuksiani Finsifin hallituksessa työskentelemisestä.

Finsif on toiminut ansiokkaana vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjänä edistämällä perustietoutta, kartoittamalla markkinatilannetta sekä avaamalla tärkeitä aiheita syvällisemmin. Teemat kuten ilmastonmuutos, luontokato ja oikeudenmukainen siirtymä kestäviin toimintamalleihin pysyvät varmasti keskustelun keskiössä jatkossakin.

Uutena, pysyvänä ja tervetulleena trendinä kartalle on noussut vastuullisuustiedon standardointi ja yhtenevä tiedonanto. EU:n tiedonantovelvoiteasetus SFDR:n tavoitteena on helpottaa sijoittajien työtä sijoitustuotteiden kestävyyteen liittyvien tekijöiden saatavuuden ja vertailtavuuden suhteen. Asetus velvoittaa finanssimarkkinoilla toimivat yritykset kertomaan sijoittajille kestävyyteen liittyviä tietoja yhteismitallisin kriteerein. Sääntely astuu voimaan portaittain, alkaen maaliskuusta 2021 velvoittaen toimijat mm. julkaisemaan verkkosivuillaan kestävyysriskien huomioonottamiseen liittyvät toimintaperiaatteet sekä tiedot sijoituspäätöksistä johtuvien pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta.

Termit kuten kestävyysriski, haitallinen vaikutus kestävyystekijöihin, ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistäminen ja kestävä sijoitus ovat keskeisiä tiedonantoasetuksessa. Aiemmin termien määrittelyjen ja mittaustapojen vakiintumattomuus ovat osaltaan vaikeuttaneet sijoittajien mahdollisuutta vertailla rahastojen vastuullisuutta ja kestävyyttä ja tehdä niiden osalta valveutuneita sijoituspäätöksiä. Mutta vaikka terminologiaa ja mittareita nyt standardoidaan, tullee saatavilla olevien tietojen yhdenmukaistuminen kestämään aikansa sitä mukaa kun yritykset ryhtyvät niitä raportoimaan ja palveluntarjoajat keräämään ja analysoimaan. Samoin asteittain laajeneva tiedonanto voi näyttäytyä sijoittajalle informaatiotulvana – irrallisina mittareina ilman kontekstia, vaikeuttaen kokonaisuuden ymmärtämistä ja tiedon hyödyntämistä sijoituspäätöksissä. Onkin tärkeää valistaa sijoittajia sääntelystä, terminologiasta sekä raportoinnin ja datan kehityksestä jatkuvasti ja ennen kaikkea selkokielisesti, helpottaen heidän työtään vastaanottaa, sulattaa ja hyödyntää saatavilla olevaa informaatiota.

Vanha viisaus ”tieto lisää tuskaa” on siis relevantti huomio myös vastuullistiedon osalta. Sen takana on kokemus siitä, että tieto tuo mukanaan valtaa ja ennen kaikkea vastuun siitä, mihin ja miten tietoa käyttää. Sijoittajan pitää pystyä asettamaan tieto oikeaan kontekstiin. Työskentelyni ESG-datan parissa on opettanut, että on erittäin tärkeää pyrkiä ymmärtämään tietoa, sen lähdettä, mittaustapaa ja määritelmää, sekä omia sijoitustavoitteita näitä vasten, eikä vain käyttää tietoa sellaisenaan. Jos yritämme – toista vanhaa sanontaa mukaillen – opetella juoksemaan ennen kuin opimme kävelemään, mm. viherpesun riski sijoitustuotteita markkinoidessa kasvaa. Finsif voi osaltaan selkeyttää sijoittajien tiekarttaa informoimalla tiedonantovelvoitteen asteittaisesta voimaantulosta ja syistä mahdollisille viivästyksille, kartoittamalla markkinatilannetta Suomessa, havainnollistamalla terminologiaa sekä nostamalla faktojen kautta esiin dilemmoja, jotka kaipaavat selkeyttävää kriittistä keskustelua. Odotan innolla alkanutta vuotta ja kannustan kaikkia olemaan aktiivisia osallistumaan keskusteluun omin näkökulmin!

Aurinkoisin terveisin,
Antti Malava,
Head of Sustainability Insights & Analytics, Responsible Investment, Danske Bank
antti.malava@danskebank.fi