Missä mennään? Vastuullinen sijoittaminen Suomessa 2017

”Mitä muut tekevät” – minulta kysytään…

Jäsenistömme parissa toteutetut Face-to-face kohtaamiset antavat hyvän pikakelauksen siihen mitä sijoitusalalla työstetään vastuullisen sijoittamisen saralla. Tästä huolimatta, uskon esittämieni kysymysten olevan sellaisia, joihin parhaat vastaukset löytyvät kuitenkin omassa sopukassa vietetyn pohdintahetken jälkeen.

Vastaus – Finsifin markkinaselvitys tarjoaa kokonaiskuvan nykytilanteesta

Tuore ja sarjassamme ensimmäinen markkinaselvityksemme oli harjoitus, jossa jäsenistöllämme ja samalla alan merkittävimmillä toimijoilla, oli mahdollisuus pohtia yksin tai työyhteisössä omia vastuullisuustoiminnan käytänteitä vastuullista sijoittamista koskien. Mikä parasta – yhteenveto vastauksista on kaikkien ladattavissa. Aikaisemmin Eurosif on toteuttanut Suomen markkinoita koskevia markkinakyselyjä, mutta niiden vastausprosentti ja kysymyspatteristo ei ole ollut tarpeeksi kattava.

Jäsenillemme toimitettiin syksyn aikana kyselylomake, jossa tiedusteltiin alan toimijoiden vastuullisen sijoittamisen käytänteitä. Näin saimme ensimmäistä kertaa yleiskuvan vastuullisen sijoittamisen nykytilanteesta. Selvitys on ponnistuslauta tulevaisuutta varten – parin vuoden päästä voimme toistaa kyselyn ja katsoa mihin suuntaan kehitys on meitä vienyt!

Markkinaselvitys toimitettiin Finsifin jäsenistölle (pois lukien palveluntarjoajat). Vastausprosentti oli 72 %. Vastaukset menivät lähes tasan varainhoitajien ja sijoittajien kesken. Vastaajien sijoitusvarallisuus jakaantui kahtia alle ja yli 5 miljoonan euron varallisuuteen.

Kysymyspatteristossa tiedusteltiin vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä strategioita ja periaatteita, toteuttamistapoja sekä toimista raportointia, lähestymisnäkökulmia, kartoitettiin aihepiirin osaamista sekä selvitettiin millaisia haasteita ja mahdollisuuksia aihepiiriin koetaan kytkeytyvän. Vastaajat pääsivät arvioimaan myös vastuullisen sijoittamisen tulevaisuuden näkymiä.

Selvityksen mukaan Suomessa vastuullisen sijoittamisen toimikenttään mahtuu niin edelläkävijöitä kuin noviisejakin. Edelläkävijöiden kesken vastuullinen sijoittaminen on jo integroitu osaksi jokapäiväistä sijoitustoimintaa. Parhaimmillaan vastuullisen sijoittamisen käytännön toteutuksesta vastaa sijoitushenkilöstö ja ESG -asiantuntijat toimivat tukitehtävissä.

Sijoitusalan organisaatioiden kesken käytetään monia eri vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja, joista tavallisimmat ovat poissulkeminen ja ESG -integrointi. Myös kovaa vauhtia kasvava vaikuttavuussijoittaminen on rantautunut Suomeen. Vaikuttavuussijoittamisella pyritään taloudellisen tuoton lisäksi saavuttamaan yhteiskunnallista hyötyä ja ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Suomessa itsessään tämä sijoitusmuoto on vielä marginaalista, vaikkakin oman arvionsa mukaan selvityksessä 30 % vastanneista mainitsi toteuttavansa vaikuttavuussijoittamista.

Vastuullisen sijoittamisen suurimmat kehittämiskohteet liittyvät luotettavan ja vertailukelpoisen datan sekä standardisoitujen toimintatapojen puutteeseen. Vastuullisen sijoittamisen tuomien hyötyjen arvottaminen koetaan haastavaksi ja lisäksi vastuullisten sijoituskohteiden löytäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Tunnistetuista haasteista huolimatta vastaajat kokivat vastuullisen sijoittamisen parantavan riskien hallintaa, tuovan kilpailuetua sekä kasvattavan tulosta pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen katsotaan olevan potentiaalinen osa ratkaisua kestävän kehityksen haasteisiin.

Tutkimus on ladattavissa Finsifin etusivulta. Lisäksi englanninkielisen tiivistelmän löydät täältä.

Leila Räsänen
toiminnan koordinaattori