Miten arvioida merkittäviä vesiriskejä yritystasolla?

Jatkuvasti lisääntyvästä vedenkäytöstä sekä ilmastonmuutoksesta johtuen vesiresurssit ovat monin paikoin yhä suuremman paineen alla, eikä Eurooppa ei ole poikkeus kehityksessä. Samanaikaisesti myös ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinot lisäävät kysyntää: CDP:n tuoreen tutkimuksen mukaan 24% yritysten raportoimista toimista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on riippuvaista hyvälaatuisen veden luotettavasta saatavuudesta.

CDP:n globaali vesiohjelma on näistä lähtökohdista kehitetty edistämään yritysten läpinäkyvyyttä kestävästä veden käytöstä ja hallinnasta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. CDP:n vesiohjelma on 643 institutionaalisen sijoittajan tukema, jotka yhdessä edustavat US$67 triljoonan sijoitusvarallisuutta. Sijoittajat  tunnistavat veden yhä paremmin riskitekijäksi sijoituksille, sekä myös ennaltaehkäisevän vesiresurssien suojelun hyödyt pitkällä aikavälillä. Tutkimusyhtiö MSCI:n 2017 ESG riskikatsauksessa myös ennustetaan, että sijoittavat suuntaavat huomiota enenevässä määrin sääntelystä johtuvista ilmastoriskeistä fyysisiin ilmastoriskeihin – jolloin myös vesiresurssien turvaaminen ja veteen ylipäänsä liittyvien riskeihin keskittymisen voidaan olettaa lisääntyvän. Jotta näitä riskejä voidaan ylipäänsä arvioida sijoittajat olettaavat yritysten pystyvän myös raportoimaan vesiresurssien vastuullisesta hallinnasta ja vesiriippuvuudesta.

Viime vuonna CDP kutsui 288 vesiresurssien turvaamisen kannalta keskeistä Europpalaista yritystä raportoimaan CDP:n vesiohjelman kautta sijoittajille. Yhä useampi yritys, 121 (42%) raportoi tietoja edellisvuoteen verrattuna, jolloin 113 yritystä 299 kutsutusta (39%) raportoi. CDP 2017 European Water Report paneutuu näiden yritysten raportoimiin tietoihin. Analyysistä käy ilmi, että vesiresurssien vastuulliseen hallintaan keskitytään jo erityisesti Euroopassa; 25:stä parhaiten CDP:n pisteytyksessä pärjänneestä yrityksestä – A listasta – puolet on Eurooppalaisia. Eurooppalaisten yritysten toiminta usealla mittarilla on myös huomattavasti globaaleja keskiarvoja paremmalla tolalla. Esimerkkinä kolme neljäsosaa (76%) Eurooppalaisista yrityksistä raportoi ylimmän vastuun olevan yrityksen hallituksella, kun globaalisti hallitusvastuu vesikysymyksistä on 69 prosentilla.

Vaikka Euroopassa onkin useita yrityksiä joille vesivastuullisuus on hyvin hallinnassa, kehitettävää on  kuitenkin runsaasti alkaen jo pelkästään läpinäkyvyydessä ja raportoinnissa. Edelleen suurin osa (58%) joko suorille tai epäsuorille vesiriskeille alttiista Europpalaisista yrityksistä jotka kutsuttiin raportoimaan vesivastuullisuudesta sijoittajille ei toimittanut tietoja.

Vastaajien joukossa on myös selkeästi havaittavissa kasvava ero johtavien yritysten ja muiden vastaajien välillä – joka on myös sijoittajanäkökulmasta huolestuttavaa. Suurimmalle osalle yrityksistä esimerkiksi vesiriskien analysointi suoraa toimintaa laajemmin on laajalti toteuttamatta. Vain alle puolet (46%) raportoineista yrityksistä on analysoinut sekä suoria tomintoja, että toimitusketjun kattavia riskejä. Vain kolmannes (32%) raportoivista yrityksistä on myöskään systemaattisesti analysoinut riskejä koko valuma-alueella, mikä on erityisen tärkeää riskien kokonaisvaltaisen ymmärtämisen ja hallinnan kannalta yhdessä sidosryhmien kanssa.

Valtioiden ja yritysten työskennellessä Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanon ja kestävän kehitysten tavoitteiden (SDG’s) saavuttamiseksi CDP valottaa edistystä vesiresurssien turvaamiseksi. Luotettava tieto viitoittaa tietä päätöksille ja tulevaisuuteen sekä yrityksille, valtioille ja sijoittajille, ja läpinäkyvyys vesivastuullisuuspyrkimyksistä onkin tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.

Salla Sulavuo & Ariane Laporte-Bisquit, CDP

Finsif ja CDP järjestävät 1.6 yhteistyössä työpajan, joissa käsitellään vesiriskien kartoitusta sijoitusprosessissa. Työpaja koostuu sekä aihetta alustavasta puheenvuorosta, ryhmätyöstä että keskusteluosioista case yritysten vesivastuullisuuden kartoittamiseksi.