TULOKSET- Vastuullisen sijoittamisen ajurit- arvot, maine ja kestävän kehityksen edistäminen sekä riskienhallinta

Finsif, Finland´s Sustainable Investment Forum kartoitti vastuullisen sijoittamisen nykytilaa sekä suomalaisten sijoitusalan organisaatioiden käytäntöjä ja näkemyksiä koskevan markkinaselvityksen vastuullisesta sijoittamisesta. Selvitys sisältää vertailua aikaisempiin, vuosien 2019 ja 2017 markkinaselvityksiin.

Kyselyn tuloksena vastuullisen sijoittamisen taustalla ovat yleisimmin organisaation arvot, mahdollisuus parempaan maineenhallintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Regulaation merkitys vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavista tekijöistä kasvatti merkitystään vuoden 2019 selvityksestä

Markkinaselvityksen kohderyhmänä on Finsifin jäsenistö (86 jäsentä). Finsifin jäsenistön katsotaan edustavan kattavaa näkemystä vastuullisen sijoittamisen nykytilasta Suomessa.  Jäsenkunta koostuu Suomen sijoitusalan merkittävimmistä toimijoista, joiden yhteenlaskettavan sijoitusvarallisuuden määrä on satoja miljardeja euroja. Kyselyn vastausprosentti on 70 %. Vastanneista noin puolet (52 %) on varainhoitajia, 40 % sijoittajia ja loput palveluntarjoajia. Kysely sisältää määrällisiä ja laadullisia kysymyksiä.

Esille nousevia aiheteemoja
Kysymyspatteristo on laajennettu kattamaan nousevia teemoja, kuten luontokatoa sekä kestävän rahoituksen tuomaa sääntelyn ja lainsäädännön muutoksia, jotka koskettavat alan toimijoita. Luonnon monimuotoisuus nähtiin merkittävimpänä vastuullisen sijoittamisen tulevaisuuden trendinä ja fokusalueena. Lisäksi ihmisoikeuksien ja monimuotoisuuden huomioiminen näyttää olevan yhä keskeisempi teema vastuullisessa sijoittamisessa, uuden EU-sääntelyn myös edistäessä tätä kehitystä.

Selvityksen mukaan vaikuttavuussijoittaminen on lisääntynyt, mutta avointen kommenttien perusteella se on kuitenkin menettänyt merkitystään. Sen sijaan vaikutusten ja vaikuttavuuden aikaansaaminen ns. tavanomaisten sijoitusten kautta koetaan yhä tärkeämpänä vastuullisen sijoittamisen mahdollisuutena ja seuraavana fokusalueena.

ESG-integrointi ja poissulkeminen suosiossa
Lähes kaikilla vastaajaorganisaatioilta löytyy vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja lähes kaikki käyttävät ainakin yhtä vastuullisen sijoittamisen lähestymistapaa. Yleisimmäksi vastuullisen sijoittamisen lähestymistavaksi nousee ESG-integrointi. Toiselle sijalle listautuu poissulkeminen. Kestävän kehityksen teemasijoitukset ja suosiminen kasvoivat lähestymistavoista eniten vuoden 2019 selvitykseen verrattuna.

Haasteet
Selvityksen pohjalta EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn lisääntyminen ja sen käytännön toimeenpano nousee esiin uutena keskeisimpänä haasteena. Osaamista tarvitaan lisää erityisesti EU:n kestävän rahoituksen regulaation seurantaan ja toimeenpanoon.  Sääntelyn ohella yhteismitallisuuteen sekä ESG-datan laatuun ja puutteeseen liittyvät haasteet säilyvät edelleen keskiössä.

Myös ESG- resursseja ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tarvitaan. Vastaajajoukko, joka tarvitsee lisäresursseja vastuullisen sijoitustyöhön, kasvoi edelliseen tutkimukseen verrattuna (2019). Vastuullisen sijoittamisen osaamista kehitetään vastaajaorganisaatioiden sisällä -jopa 89 % vastaajaorganisaatioista järjestää sijoitushenkilöstölleen vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää koulutusta sisäisesti tai ostettuna palveluna. Tämä on noin kolmannes enemmän kuin vuonna 2019.

Raportointi
Selvityksen mukaan vastuullisen sijoittamisen raportointi on yleistynyt vuoden 2019 selvitykseen nähden ja raportoinnin keinoina hyödynnetään suullista viestintää, sekä PRI-allekirjoittaneiden tahojen osalta PRI-kehikon mukaista raportointia (PRI Principles for Responsible Investment).

Vastuullisen sijoittamisen nykytilaa koskeva selvitys on ladattavissa täältä.
Lisätietoa Finsifistä www.finsif.fi .

Lisätietoa

Marja Karttunen
hallituksen pj, Finsif

Leila Räsänen
toiminnan koordinaattori, Finsif
044 5966 302, info@finsif.fi