Tutkittua vastuullisuutta

THOMASHFinsif jakaa vuosittain stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimuksille. Stipendien jako aloitettiin vuonna 2011 ja näiden vuosien aikana olemme vastaanottaneet 54 hakemusta, joista 22 on palkittu. Stipendit eivät ole suuria, ja ne tulee pikemminkin nähdä tunnustuksina hyvistä ja kiinnostavista tutkimuksista tai hankkeista.

Nyt kuuden jakovuoden jälkeen on hyvä ajankohta arvioida tätä toimintaa.

Stipendien jakamisella halutaan edistää vastuullisen sijoittamisen tutkimusta ja edistää tietoisuuden leviämistä Suomessa, sekä saada yhdistykselle näkyvyyttä. Finsifin tarkoituksena on toiminnallaan edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehdessä.

Tutkimuksilta edellytetään, että ne yhdistävät taloudelliset näkökulmat vastuulliseen sijoittamiseen tai yritysten yhteiskuntavastuuseen. Finsif haluaa erityisesti kannustaa suomalaista sijoittajanäkökulmaa tukevia tutkimuksia.

Stipendejä on myönnetty niin valmiille kuin valmisteilla oleville pro gradu -tutkielmille, tieteellisille artikkeleille, väitöskirjoille kuin tutkimushankkeille. Töiden akateemiseen arviointiin on aina osallistunut Finsifin jäsenkunnan ulkopuolelta eri yliopistojen professoreita.

Merkittävin osa palkituista tutkimuksista on keskittynyt sijoittajien vastuullisuuden, sijoitustoiminnan tai toimintaperiaatteiden kvalitatiiviseen analysointiin. Tutkimuksen kohteina ovat olleet pääasiassa suomalaiset eläkesijoittajat ja varainhoitajat.

Toinen mutta pienempi aihio on ollut kohdeyritysten vastuullisuusraportointi ja vuorovaikutus sijoittajien kanssa. Varsinkin verojalanjäljen ja vastuullisuusraportoinnin varmentamisen merkitystä on tutkittu parin viime vuoden aikana.

Kolmas aihio on ollut eri sidosryhmien sekä yhteiskunnan odotusten ja arvojen vaikutusten tutkimus. Vain muutama työ on keskittynyt kohdeyritysten vastuulliseen toimintaan.

Lähes kaikki tutkimukset ovat olleet kvalitatiivisia tutkimuksia, joissa kohteena on sijoittajien käyttäytyminen. Kvantitatiivisia tai tutkimusmenetelmiä yhdistäviä töitä on ollut muutama.

Jotkut tutkimukset ovat olleet hyvin ajankohtaisia, ja ne ovat herättäneet tai ylläpitäneet yleistä keskustelua vastuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Esimerkiksi vuonna 2015 molemmat palkitut työt käsittelivät kaivosteollisuuden toimintaa.

Tutkittavia aiheita löytyy varmasti vielä runsaasti, ja toivommekin kiinnostavista aiheista tai kysymyksistä keskustelua ja ehdotuksia. Perimmäiset kysymykset, eli sijoittajan vaikutusmahdollisuudet sijoituskohteidensa vastuullisuuden lisäämiseksi, ja sen vaikutukset sijoitusten tuottoon ja yleiseen hyvinvointiin kaipaavat vielä paljon tutkimusta.

Vastuullisuusajattelu on verrattain uutta, eikä vastuullisesta toiminnasta ole olemassa riittävästi aineistoa tilastollisiin analyyseihin. Kasvava evidenssi viittaa kuitenkin siihen, että vastuullisella sijoitustoiminnalla on vaikutusta sekä ympäröivään yhteiskuntaan että sijoitusten tuottoihin.

Lisätietoa tämän vuoden stipendeistä tiedotteestamme.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on yhteisöasiakkaiden salkunhoitaja Evli Pankissa ja on toiminut Finsif:n stipendityöryhmän puheenjohtajana

Finsif:n palkitsemat työt 2011-2016

2011 Riikka Sievänen Exploring How European Pension Funds Determine Their Stance Towards Responsible Investment
2011 Marjo Siltaojan tutkimusryhmä Tiedonkäyttö ja tietostrategiat vastuullisen sijoittamisen kriteereissä
2011 Natalia Semenova Essays on the Value Relevance of Environmental and Social Performance
2011 Sebastiaan Muller Quantitative Sustainability Disclosure – What Investors Want To Hear From Sustainable Companies?
2012 Pekka Puustinen Towards a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context – Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value
2012 Essi Lipponen Vastuullisten sijoittajien ja yritysten välinen vuorovaikutus ja sijoittajan vaikutusmahdollisuudet yrityksen vastuullisuuteen
2012 Sini Länsilahti Market Reactions To Environmental, Social, And Governance (ESG)-News, Evidence From European Markets
2012 Tuomas Malme The Effects of Social Screening on Portfolio Performance
2013 Riikka Sievänen Drivers Of Responsible Investment. A Specific Focus On European Pension Funds
2013 Noora Laitio Incentivising Sustainable Growth – Building The Institutional Framework For Responsible Venture Capital
2013 Heikki Lähteenmäki Vastuullisuus institutionaalisessa sijoittamisessa. Tutkimus suomalaisista käytänteistä ja raportoinnista
2014 Janne Nikkinen ja Riikka Sievänen Framework To Evaluate Choices In Responsible Investment
2014 Matleena Pietiläinen Sijoitusorganisaation ja sijoituskohteena olevan yhtiön sijoitustoimintaan osallistuvien henkilöiden henkilökohtaisten vastuutietoon liittyvien arvojen, käsitysten ja mielipiteiden vaikutus sijoitusprosessiin
2014 Daniel Partia Hur påverkar ESG rating portföljavkastningar?
2014 Sara Stenius Vapaaehtoisen veroraportoinnin jalkautuminen Suomeen
2015 Johanna Järvelä The Role And Responsibility Of Mining Industry In Area Development And Land Disputes – Comparative Study In Finland, Zambia And Chile
2015 Piyali Rudra Firm Adaptation to External Social Pressures and Capability Building within the Firm
2016 Antti Mikkonen Portfolio Decarbonisation With Varying Investment Styles
2016 Suvi Viljaranta Miten Direktiivin 2014/95/EU asettamat velvoitteet muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta vaikuttavat yritysten yhteiskuntavastuu-raportointikäytäntöihin Suomessa
2016 Matleena Pietiläinen Verokontribuution yhteys vastuulliseen sijoittamiseen
2016 Anna Seppänen ja Viivi Wanhalinna Responsible Investment and The Food Industry – Socio-Ethical Reflections
2016 Eija Vinnari ja Hanna Silvola Yhteiskuntavastuuraporttien varmennus