Vastuullisen sijoitusstrategian tekeminen

Hyvä esivalmistelu tekee vastuullisen sijoittamisen toteutuksesta, tulosten mittaamisesta ja raportoinnista yksinkertaisempaa. Valmisteluvaiheessa asetetaan vastuullisen sijoittamisen tavoitteet, päätetään strategiasta ja laaditaan vastuullisen sijoittamisen periaatteet tai politiikka. Vastuullisen sijoitusstrategian täytyy sisältyä yleiseen sijoitusstrategiaan tai olla sen kanssa yhdenmukainen. Silloin vastuullinen sijoitusstrategia sisällytetään sujuvammin osaksi päivittäistä sijoitustoimintaa.

Sopivan tavoitetason asettaminen

Aloite vastuullisen sijoitusstrategian ja periaatteiden kehittämiseksi voi tulla sijoitusorganisaation sisältä tai ulkopuolelta. Riippumatta siitä, kuka asiaa hoitaa, onnistumisen ratkaisee johdon tuki asialle.

Ensiksi on määriteltävä tavoitetaso ja tehtävä päätös siitä, minkälaista vastuullista sijoitusstrategiaa halutaan noudattaa – eli mitä vastuullinen sijoittaminen omassa organisaatiossa tarkoittaa. Saattaa olla hyödyllistä seurata, mitä muut vastaavat toimijat tekevät ja erityisesti ottaa selvää sijoittajien, asiakkaiden ja edunsaajien vaatimuksista ja odotuksista.

Salkun riskienhallinta on keskeinen tekijä. Riskianalyysillä saadaan kuva potentiaalisten sijoitusten ESG-riskeistä. Joitakin arviointeja on luonnollista tehdä joka tapauksessa, kuten esimerkiksi analyysi sijoitusten alakohtaisista ja maantieteellisistä ESG-riskeistä. Kehittyvien markkinoiden kaivosyhtiöihin sijoittamiseen saattaa esimerkiksi sisältyä suuria ympäristöön ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä riskejä.

On myös tärkeää arvioida taloudellisia seurauksia: mikä on valitun strategian toivottu vaikutus sijoitustuottoon ja taloudelliseen riskiprofiiliin?

Tavoitteiden täytyy olla sekä haastavia että realistisia. Selkeä käsitys tavoitteista ja syistä, miksi niihin halutaan päästä, auttaa arvioimaan tarkoitukseen sopivia lähestymistapoja. Tavoitetason tulee sopia mandaattiin, kohdemarkkinaan ja käytettävissä oleviin resursseihin. Monet haluavat aloittaa vastuullisen sijoittamisen osakkeilla, kun taas pidempään alalla toimineet käyttävät myös muita omaisuuslajeja.

Teoriassa erilaisten lähestymistapojen käyttöönotto vaikuttaa ”yksinkertaiselta”, mutta käytäntö on osoittanut, että vastuullisiin sijoitusperiaatteisiin on haastavaa sisällyttää sellaisia objektiivisia määritelmiä ja rajauksia, joita voisi aina suoraviivaisesti noudattaa käytännössä. Mikäli periaatteissa esimerkiksi viitataan ”UN Global Compact” -aloitteeseen, kyseessä ovat suhteellisen yleisen tason ohjeistukset, joita saattaa olla vaikea soveltaa konkreettiseen salkunhoitoon tai yrityksen johtamiseen.

Vastuullisessa sijoittamisessa on usein harmaita alueita, jotka edellyttävät laajempaa pohdintaa. Sijoituskohteen poissulkemisen kohdalla joudutaan arvioimaan, onko olemassa sijoituksia, joita ei missään tapauksessa voida hyväksyä ja missä määrin harkinnanvaraa on käytettävissä. Esimerkiksi hiilentuotanto: Voidaanko hyväksyä sijoitukset energiayhtiöön, jonka toiminnassa hiilentuotannolla on suhteellisen pieni osuus, vaikka sijoittaja ei halua omaan salkkuunsa hiiliriskejä? Kuinka paljon siinä tapauksessa on ”pieni osuus”? On tärkeää miettiä näitä asioita jo alkuvaiheessa, koska ne vaikuttavat vastuullisten sijoitusperiaatteiden sisältöön ja käytännön toteutukseen. 

KUVASSA ON ERILAISIA SIJOITUSSTRATEGIOITA, JOITA ERI KEHITYSVAIHEESSA OLEVAT VASTUULLISET SIJOITTAJAT SOVELTAVAT.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tai politiikan laatiminen

Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sisällytetään tavoitteet ja yleiset ohjeet siitä, kuinka ne aiotaan saavuttaa.

Periaatteet voivat sisältää velvoitteita lakien ja säädösten noudattamisesta, kansainvä- lisiä standardeja sekä luettelon poissulkemiskriteereistä (jos sellaisia on). Periaatteissa voidaan esimerkiksi kertoa, minkälaisia sijoituksia on syytä välttää, halutaanko vaikuttaa äänestämällä ja käymällä vuoropuhelua yrityksen kanssa tai järjestelmällisestä ESG-kriteerien sisällyttämisestä sijoitusprosessiin.

Periaatteissa on hyvä myös kuvata operatiiviset vaatimukset ja täytäntöönpanokriteerit sekä se, kuinka tulokset mitataan ja raportoidaan. Jo periaatteita laadittaessa on tärkeä valmistella niiden toimeenpanoa, jottei ohjeiden ja käytännön toteutuksen välille synny suurta kuilua.

Sijoitusorganisaation johdon on sitouduttava vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Periaatteet hyväksyvä taho kantaa niistä myös muodollisen kokonaisvastuun ja on velvollinen varmistamaan niiden noudattamisen ja seurannan.