Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on FINSIF - Finland's Sustainable Investment Forum r.y ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä.

3 §  Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa ja levittää tietoa vastuullisesta sijoittamisesta Suomessa järjestämällä kokouksia, toimimalla jäsentensä yhteistyöelimenä ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys voi harjoittaa ja tukea toimialaansa kuuluvaa tutkimustoimintaa. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

5 §  Jäsenmaksut

Yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksuja. Jäsenmaksut voidaan porrastaa yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla jäsenen hallitsemien varojen tai jäsenen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen henkilöstömäärän perusteella. Jäsenen jäsenmaksu määräytyy henkilöstömäärän mukaan, mikäli jäsenellä ei ole hallinnassa olevia varoja tai mikäli jäsenen hallinnassa olevien varojen perusteella määräytyvä jäsenmaksu olisi alhaisempi kuin jäsenen henkilöstömäärän mukaan määräytyvä jäsenmaksu.  Jäsenen jäsenmaksu ei kuitenkaan voi olla enempää kuin kolme kertaa perusjäsenmaksu.

6 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistetaan hallituksen valmistelemat toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään yhdistyksen jäsenmaksuista sekä valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi. Syyskokous on pidettävä marras-joulukuun aikana. Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle.

7 § Hallitus

Yhdistyksen toiminnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen valitsemat puheenjohtaja- ja varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi ottaa yhdistykselle sihteerin ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä.

8 §  Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on yksi syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema tilintarkastaja ja tällä varahenkilö.

9 §  Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle hallituksen toimesta jäsenten yhdistykselle toimittamiin sähköpostiosoitteisiin ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

10 §  Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 §  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous kahden kolmasosan 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Päätettäessä yhdistyksen purkamisesta on kokouksen samalla tehtävä päätös yhdistyksen varojen käyttämisestä vastuullisen sijoittamisen edistämiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.